SHARE
Barani nakshatra
Barani nakshatram
 Barani nakshatra
Barani nakshatram

2. BARANI NAKSHTRAM 1 foot (li)

1. Nakshatradipathi-Sukrudu———-(vajram)
2. mesha rashi -adipathi-kujudu——–(pagadam)
3. janmakala dasa sukradasa20 years—–(vajram)
20-26 years ravi dasa ——-(kempu)
26-36 years chandra  dasa ——-(muthyam)
36-43 years kuja dasa ———–(pagadam)
43-61 years rahu dasa———-(gomedikam)
61-77 years guru dasa———(pushyaragam)
77-96 years sheni dasa——–(neelam (blue))


BARANI NAKSHTRAM 2 foot (lu)
1. Nakshatradipathi-Sukrudu———-(vajram)
2. mesha rashi -adipathi-kujudu——–(pagadam)
3. janmakala dasa sukradasa 15 years—–(vajram)
15-21 years ravi dasa ——-(kempu)
21-31 years chandra  dasa ——-(muthyam)
31-38 years kuja dasa ———–(pagadam)
38-56 years rahu dasa———-(gomedikam)
56-72 years guru dasa———(pushyaragam)
                                                                         72-91 years sheni dasa——–(neelam (blue))     


  
BARANI NAKSHTRAM 3 foot (le)
1. Nakshatradipathi-Sukrudu———-(vajram)
2. mesha rashi -adipathi-kujudu——–(pagadam)
3. janmakala dasa sukradasa 10 years—–(vajram)
10-16 years ravi dasa ——-(kempu)
16-26 years chandra  dasa ——-(muthyam)
26-33 years kuja dasa ———–(pagadam)
33-51 years rahu dasa———-(gomedikam)
51-67 years guru dasa———(pushyaragam)
67-86 years sheni dasa——–(neelam (blue))


BARANI NAKSHTRAM  foot 4 (lo)
1. Nakshatradipathi-Sukrudu———-(vajram)
2. mesha rashi -adipathi-kujudu——–(pagadam)
3. janmakala dasa sukradasa 5 years—–(vajram)
5-11 years ravi dasa ——-(kempu)
11-21 years chandra  dasa ——-(muthyam)
21-28 years kuja dasa ———–(pagadam)
28-46 years rahu dasa———-(gomedikam)
46-62 years guru dasa———(pushyaragam)
62-81 years sheni dasa——–(neelam (blue))


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here